نوای آن یار غریب ضامن آهو تورا میخواند تطهیر روح وروان آرامش غریبی به ارمغان میاورد