یزد را با اب انبار ها و بادگیر ها ی مشهورش بیاد دارید اما ما شمارا با اتشکده و شهرای دیدنی اطرافش نیز آشنا میکنیم