از افتخارات آژانس بر فراز پارس کهن اجرای تورهای ورودی به ایران عزیزمان میباشد . این کار که با سختیهای فراوانی نیز همراه بوده اما با همکاری سازمان گردشگری و سختکوشی همکاران واجرای بسیارمجربانه ایشان باعث شده تا با دریافت لوحهای تقدیر از سازمان مربوطه و هتلهای محترم و رضایت مشتری تا مقدار بسیار زیادی خستگیهایمان فراموش و با نیروی بیشتری در این زمینه کوشش کنیم .با ما بر فراز ایران به پرواز در آیید .