تبریز شهرفرهیختگان

بافت تاریخی شهر درکنار اتوبانهای چند بانده و هتلهای فوق العاده و بازارهای مدرن یاد آور نقش هماهنگ سنتی ومدرنیته در کنار هم میباشد .